DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Jak předcházet kondenzaci vlhkosti na izolačním skle okna

Jak předcházet kondenzaci vlhkosti na izolačním skle okna

Všichni výrobci izolačních skel, dodavatelé oken a dveří v poslední době evidují velké množství dotazů a reklamací související s kondenzací vlhkosti (vodních par) na izolačním skle. 


Kondenzace vlhkosti je též někdy veřejností pojmenována jako rosení, pocení skla/okna. Může způsobovat poškození oken a dveří, nicméně, reklamace v naprosté většině případů nelze uznat - z důvodu štatného zajištění regulace vlhkosti a nedotatečného větrání. 

Odhalit příčiny rosení

Tento příspěvek si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem odpovědět na všechny možné příčiny tohoto stavu, ale podává pouze rámcovou informaci o možných příčinách rosení na skle nebo uvnitř izolačního skla a možnostech jeho eliminace.

Ze zkušenosti musíme konstatovat, že drtivá většina reklamací na kondenzaci vlhkosti na interiérové či exteriérové straně izolačního skla je neoprávněná. Proto ještě než budete uplatňovat reklamaci na rosení skla, oken a dveří, doporučujeme Vám seznámit se s následujícími základními informacemi a porovnat je se skutečným stavem.

Dodavatel je totiž oprávněn výjezd na neoprávněnou „reklamaci“ považovat za placený servisní zásah, neboť příčina je způsobena na straně uživatele a nikoliv na straně dodavatele. 

Obecný princip

Je nutné si uvědomit, že fyzikální jev kondenzace vlhkosti nelze zcela odstranit, ale pouze za určitých podmínek omezit. Vzduch totiž obsahuje vodu ve formě vodních par, jejichž množství je omezené a závislé zejména na teplotě a relativní vlhkosti (vzduch o teplotě +20°C a vlhkosti 60% obsahuje 8,6 g/m 3 vody zatímco vzduch o teplotě 0°C pouze 1,6 g/m 3).

Je-li toto množství překročeno, potom dochází ke kondenzaci vodních par na hraničních místech jednotlivých prostředí s různými teplotami, tj. jakmile se teplý vzduch přiblíží k chladnějším předmětům, ochladí se a nadbytečná vlhkost se vysráží na jejich povrchu (zamlžení či orosení zrcadel, skel, kachliček, brýlí, apod.).

Faktory kondenzace

Faktory, které mají vliv na vznik kondenzace vlhkosti na skle:

- venkovní teplota a vlhkost
- vnitřní teplota a vlhkost v místnosti
- tepelně - izolační schopnost zasklení
- proudění vzduchu podél okna
- použití izolačního skla s tzv. teplým okrajem, teplým rámečkem
Vzájemné působení těchto faktorů určuje, kdy se na sklech kondenzát objeví.

Kondenzace vnější z hlediska času působení

1. projevující se krátkodobě
Jedná se o stav, kdy došlo ke krátkodobé a náhlé změně či činnosti ovlivňující některý výše zmiňovaný faktor, jako např. náhle se zvýšila relativní vlhkost vzduchu v místnosti, došlo k otevření uzavřeného okna, apod. Takto vzniklá kondenzace během chvíle zmizí.

2. projevující se po delší čas
Jedná se o stav, kdy kondenzace vodní páry působí po delší dobu a opakovaně. Důvodem jsou faktory působící po delší čas - viz dále. 

Kondenzace vnější z hlediska velikosti 

1. okrajová
Tato kondenzace se projevuje pouze v prostorově omezených částech izolačního skla v šíři 5 - 10 cm po obvodu, podél rámu okna. Kondenzace vzniká z důvodu tepelného mostu v místě spojení izolačního skla přes distanční rámeček. Nejvýrazněji se objevuje při spodní části rámu, kde navíc spolupůsobí nedostatečné proudění vzduchu.

Projev této kondenzace lze eliminovat použitím izolačního skla s tzv. teplým distančním rámečkem a osazením izolačního skla do hlubší polodrážky  - a toto je možné právě jen u dřevěných oken.

V současné době nejlepší izolační hodnoty dosahuje distanční rámeček Swisspacer. Studené okraje jsou dány použitím starších typů hliníkových distančních rámečků nebo použitím rámečků ocelových. Pokud jste si objednali nebo dodavatel Vám přislíbil dodávku teplého rámečku v ceně, zkontrolujte si osazený typ.

Použití "studeného" rámečku zjistíte jednoduše vizuálním srovnáním (barva surového hliníku či matné oceli). Pokud Vám byl dodán nesprávný rámeček, je toto důvodem k reklamaci.

2. bodová
Může se projevit pouze u izolačních sklech velkých rozměrů (nad cca 2 x 2 metry), obvykle poddimenzovaných tloušťek skla a projevuje se jako kondenzace uprostřed plochy skla o ploše průměru cca 5 cm.

Tento druh kondenzace se může projevit v izolačních sklech tmelených v horizontální poloze, kdy vlivem váhy skla došlo k jejich konkávnímu prohnutí a tudíž bodovému zhoršení izolačních vlastností izolačního skla. Tato kondenzace může být důvodem oprávněné reklamace a je odstranitelná dodavatelem na místě.

3. plošná 
Kondenzace vlhkosti projevující se ve velké části zasklení nebo po celé jeho ploše - viz dále.

Kondenzace z hlediska jejího umístění

1. Kondenzace vlhkosti uvnitř izolačního skla
Pokud dochází ke kondenzaci vlhkosti uvnitř izolačního skla (v prostoru mezi skly), jedná se obvykle o vadu výrobku vzniklou jeho chybnou výrobou nebo jeho následným poškozením při manipulaci či montáži. Izolační sklo je nutno vyměnit a v případě, že izolační sklo je ještě v záruční době (obvykle 5 let), je tento stav podnětem k oprávněné reklamaci a bezplatné výměně. Takovéto izolační sklo je neopravitelné.

2. Kondenzace vlhkosti na exteriérové straně izolačního skla - vně místnosti
Tato kondenzace je způsobena vysokou vlhkostí vnějšího prostředí, kdy navíc teplota vzduchu je vyšší než je teplota vnějšího povrchu izolačního dvojskla. Tento jev paradoxně vzniká u velmi kvalitních izolačních dvojskel s nízkou tepelnou vodivostí, kde venkovní povrch skla není ohříván tepelnými ztrátami z místnosti.

Projev může uspíšit omezená cirkulace vnějšího vzduchu. Kondenzace vlhkosti na vnější straně může vzniknout i při náhlém otevření/uzavření uzavřeného/otevřeného okna. V obou případech se většinou jedná o krátkodobě působící jev a nemůže být předmětem oprávněné reklamace.

3. Kondenzace vlhkosti na interiérové straně izolačního skla - zevnitř místnosti
Moderní okna a dveře s izolačními skly zabraňují úniku tepla, ale přesto jsou vždy jedním z nejchladnějších míst budov, proto dochází ke kondenzaci vlhkosti (vodních par) za určitých podmínek  

Pokud jste si objednali do okna moderní, kvalitní dvojskla s Ug 1,0 - 1,1W/m2K, nebo trojskla s hodnotou Ug ještě nižší (až 0,4 W/m2K ) prověřte si kvalitu dodávky na signaci výrobku, která je nesmazatelně vytištěna na distančním rámečku mezi skly. U některých výrobců zde naleznete jenom číslo produktu nebo číslo zakázky a informaci o technických parametrech získáte buď na jejich emailové adrese nebo telefonicky. Minimálně však jeden z těchto údajů, včetně názvu výrobce a data výroby, musí být na výrobku uveden. Pokud jste si zkontrolovali uvedené údaje, zkontrolujte si i teplotu a vlhkost vzduchu v místnosti.

Naše normy definují že při relativní vlhkosti vzduchu 50%, při vnitřníteplotě vzduchu 20°C a vnější teplotě vzduchu -15°C se okna nesmí rosit. V místnosti však lze zcela běžně naměřit relativní vlhkost vzduchu podstatně vyšší. Je potřeba si uvědomit, že objekty osazené plastovými okny dobře těsní proti profukování, zatékání a únikům tepla. Zároveň však brání také i úniku vzduchu a tedy i vlhkosti z objektu ven, což sice výrazně omezuje náklady na vytápění, ale také přináší nutnost změnit zažité návyky ohledně mikroklimatu domácnosti (pravidelně větrat, používat mikroventilaci - mimo zimní období). Původní netěsnost okna - umožňující infiltraci vzduchu (dáno součinitelem průvzdušnosti) se snížila z cca 1,3 x 10-4 PA na 0,2-0,4 x 10-4 Pa.

Další faktory působící na častější výskyt rosení skel

• přítomnost většího množství lidí v místnosti - zvýšená tvorba vlhkosti  - 1 osoba vydýchá 0,03 až 0,12 l vody/hod.
• přítomností domácích zvířat - zvýšená tvorba vlhkosti
• sušení mokrého prádla v bytě - zvyšuje vlhkost o 0,05 až 0,2 l/hod.
• nevhodně umístěné topné těleso - neumožňuje obtékání teplého vzduchu podél okna. Někdy je možno tento problém identifikovat i při podlahovém vytápění, které není instalováno až k obvodové zdi.
• použití izolačních skel s horšími izolačními vlastnosti Ug 1,4W/m2K a horší - nízká povrchová teplota skla
• nedostatečné či přerušované topení - nízká teplota vzduchu
• vnitřní parapet značně přesahující přes topidlo - omezují proudění vzduchu
• domácí elektrické či jiné zvlhčovače vzduchu (např. odpařovače na radiátorech, elektrické zvlhčovače, vodní fontánky, atd.) - zvyšují vlhkost vzduchu
• vaření bez zapnutého odsávání - zvyšuje vlhkost o 0,6 až 1,5 l/hod.
• koupání nebo sprchování - zvyšuje vlhkost o 0,7 až 2,6 l/hod.
• praní prádla - zvyšuje vlhkost vzduchu
• pěstovaní rostlin v místnosti - zvyšuje vlhkost o 0,005 až 0,30 l/hod./rostlinu
• umístění květináčů, truhlíků a pod na parapetech oken - omezuje proudění vzduchu
• umístění akvária pro rybičky, či jiných otevřených vodních ploch - zvyšuje vlhkost v bytě
• stažené vnitřní žaluzie zejména v chladných dnech - omezuje proudění vzduchu
• květiny na parapetu - zvyšují vlhkost a brání proudění vzduchu
• dlouhé záclony a závěsy oken - omezují proudění vzduchu
• novostavba či objekty a místnosti po stavebních úpravách - zvýšená zabudovaná vlhkost
• neprodyšné zateplení objektu - zvyšuje vnitřní vlhkost
• umístění oken na severní, severozápadní a severovýchodní straně či na straně jinak stíněné - snížení povrchové teploty sklaVětšinou Vám právě vznik kondenzátu vlhkosti na vnitřním skle dává první signál, že cosi není s mikroklimatem tohoto prostoru v pořádku, obvykle že vlhkost vzduchu se v místnosti zvýšila do té míry, že je potřeba začít větrat.

Pokud se Vám jeví, že podmínky u Vás jsou v uvedených rozmezích a že je negativně neovlivňuje žádný z výše uvedených faktorů, nebo jste tyto faktory eliminovali a přesto dochází k rosení skel, je čas nechat si prověřit dodavatelem či jinou odbornou firmou, kvalitu osazených izolačních skel popř. kvalitu zabudování okna.

Pro jasnější představu poskytujeme tabulku rosného bodu - kdy dochází k rosení při jaké procentuální vlhkosti vnitřního prostředí. Parametry, kdy dochází k rosnému bodu je dán grafem. Pro zjednodušení předkládáme zjednodušenou tabulku, která byla vytvořena na základě normy ČSN 73 0540-3. K rosení skel zevnitř místnosti bude docházet, pokud při teplotě vnitřního vzduchu (svislý červený sloupec tabulky) a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu (vodorovný modrý řádek tabulky) bude povrchová teplota skla rovna nebo bude nižší než je teplota uvedená ve střední žluté části tabulky.

Zpracoval: Ing. Radomil Valeš, ředitel společnosti IZOLAS spol. s r.o. Společnost DAKO spol. s r.o. děkuje za poskytnutí příspěvku. 

 

Více o problematice vlhosti a konzenzátu vám můžeme poskytnout na obchodním oddělení společnosti DAKO spol. s r.o. 

zpět